zahlavi
logo
 
 
Untitled Document Vyhlášky 1, Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Doubravy.


2, Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platná pro rok 2017.

3, Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místním poplatku ze psů.


4, Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce.

OBEC Doubravy,

763 45 Doubravy č. 45, IČ 00283886

ZASTUPITELSTVO OBCE DOUBRAVY

Obecně závazná vyhláška obce Doubravy č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Doubravy

Zastupitelstvo obce Doubravy se na svém zasedání dne 30. 11. 2015 usnesením č. 92/2015 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Březnice, včetně nakládání se stavebním odpadem[1]1). 

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na složky:

a) biologické odpady

b) objemný odpad

c) nebezpečné odpady

d) kovy

e) sklo

f) plasty

g) papír

h) směsný komunální odpad 

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c),d), e), f) a g). 

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
 

1) Tříděný odpad papír je shromažďován do plastových pytlů na obecním úřadě.

2) Tříděný odpad sklo je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, které jsou umístěny za obchodem a za hospodou

3) Tříděný odpad plast včetně PET lahví a nápojových kartonů shromažďován do plastových pytlů, které jsou sváženy 1x měsíčně sběrem po obci z dohodnutých stanovišť svozovou firmou.

4) Tříděný odpad kovy je shromažďován do zvláštní sběrné nádoby, kontejneru, která je umístěna na dvoře za Obecním úřadem Doubravy. Dvůr je uzamčen a kontejner je zpřístupněn v úřední hodiny, popřípadě po osobní dohodě se zaměstnanci obce i jindy.

5) Tříděný odpad biologický je shromažďován do zvláštní sběrné nádoby, kontejneru, která je umístěna na dvoře za Obecním úřadem Doubravy; může být uložen do kompostérů umístněných
u jednotlivých domácností. Dvůr za úřadem je přístupný v úřední hodiny obecního úřadu.

6) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu[2])je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním od jednotlivých nemovitostí. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce OÚ, na internetových stránkách obce a letácích předaných domácnostem při placení poplatků.

2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 6.

Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu

 1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěno do sběrných nádob u domu (popelnic), např. koberce, matrace, nábytek aj.

2) Objemný odpad je možné odevzdat ve sběrném dvoře, který je umístěn na dvoře za Obecním úřadem Doubravy v sezónu, od dubna do října. Dvůr je uzamčen a kontejner je zpřístupněn v úřední hodiny, popřípadě po osobní dohodě se zaměstnanci obce i jindy.

3) V zimním období se sběr objemného odpadu neprovádí. 

Čl. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu
 

Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účel této vyhlášky sběrnými nádobami jsou typizované sběrné nádoby (popelnice), určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu a odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, slouží pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem 

Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem. Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat od svozové firmy kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad. 

Čl. 8
Závěrečná ustanovení 

1)   Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2003 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Doubravy, včetně systému nakládání se stavebním odpadem a závazná vyhláška obce č. 5/2014, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování  složek komunálních odpadů.

2)   Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.


1)       Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
[2] Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

 

Obec Doubravy

Zastupitelstvo obce Doubravy

Obecně závazná vyhláška obce Doubravy č. 1/2016,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Doubravy se na svém zasedání dne 3. 10. 2016 usnesením č. 96/2016 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)         Obec Doubravy touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

(2)         Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.[1]

Čl. 2

Poplatník

(1)         Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[2]:

a)       fyzická osoba,

1.   která má v obci trvalý pobyt,

2.   které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3.   která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4.   které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b)       fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

(2)         Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.[3]

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

(1)         Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

(2)         Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

(3)         Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.

(4)         Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5)         Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[4]

(6)         Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[5]

Čl. 4

Sazba poplatku

(1)         Sazba poplatku činí 540,- Kč a je tvořena:

(1)     z částky 0,- Kč za kalendářní rok a

(2)     z částky 540,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2)         Skutečné náklady za rok  2015  na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 297.756,50Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 297.757,-Kč Kč děleno 544  ( 541 počet osob s pobytem na území obce + 3 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 547 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 540,- Kč.

Čl. 5

Splatnost poplatku

(1)         Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

(2)         Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6

Osvobození

(1)         Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je

a)        umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b)        umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

c)        jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo

d)        umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

(2)         Od poplatku se osvobozuje osoba s pobytem v obci:

a)        narozena v příslušném kalendářním roce

b)        ve výkonu trestu odnětí svobody

c)        déle než 10 měsíců pobývá mimo ČR

d)        se nezdržuje v obci a má neznámou adresu pro doručování

e)        v nemovitosti, kam z důvodu ztížené dostupnosti nezajíždí svozová technika – jedná se o č.p.88

Čl. 7

Navýšení poplatku

(1)         Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[6]

(2)         Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[7]

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1)         Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.[8]

(2)         V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.[9]

(3)         Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.[10]

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

(1)         Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití a odstraňování komunálního odpadu, ze dne 30. 11. 2015.

(2)         Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 10

Účinnost

            Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2017.

 

 

 

                       

            ........................................                                                  ..........................................

                  Jarmila Gajdůšková                                                             Ing. Jiří Šulák

                       místostarosta                                                                        starosta

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

 

 [1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[6] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[7] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[8]  § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[9] § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[10] § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích


 Přepnout na plnou verzi