zahlavi
logo
 
 

Untitled Document Informace


OBEC DOUBRAVY, Doubravy č. 45, p. Březůvky 763 45, IČO: 00283886, účet KB: 10721661/0100,
E-mail: doubravy@volny.cz, tel.: 577 991 077, mobil starosta: 725 121 099.                                  Datová schránka - ID: jvgbsii , facebookové stránky: https://www.facebook.com/obec.doubravy

18.12.2020
Dobrovolné testování pro všechny občany ČR pomocí antigenních testů

Proč dodržovat preventivní opatření proti COVID-19?

Testování zdarma - COVID
Výzva - vakcíny

ZMĚNY V INTEGROVANÉ DOPRAVĚ ZLÍNSKÉHO KRAJE OD 1.1.2021

Nabídka paliativní péče


1.10.2020
Obec umístila novou odpadovou nádobu na použité jedlé oleje a tuky z domácnosti ke sloupu el.vedení mezi bytový dům a obecní úřad. Vhazujte olej do nádoby prosím v uzavřených PET lahvích. Návod viz leták níže. Děkujeme, že přispíváte k čistému životnímu prostředí.


9.12.2019
Změny ve veřejné dopravě od 15.12.2019

Přechod na nový standard DVB-T2
Termíny přechodu na DVB-T2

Státní veterinární správa připomíná chovatelům povinnost nechat čipovat psy do konce rokuInformace Obecního úřadu v Doubravách:

Ke konci roku 2018 je hlášeno v Doubravách 568 obyvatel a 4 cizinci. V roce 2008 to bylo 482 obyvatel a před 20 lety 448 obyvatel. Nárůst obyvatelstva je v posledních dvou dekádách asi 6,2 za rok.
Letos se narodilo v obci 13 občánků, přistěhovalo se do obce 15 nových obyvatel, odstěhovalo se 7 a zemřelo 5 občanů.
Podle věku je statistika následující: dětí do 6 let je 53, žáků od 7 do 18 let je 85, mladých od 19 do 25 je 29, produktivního věku od 26 do 64 je 323 a starších 65 let je 78.
Nejčastější současné příjmení v obci jsou Mikel, Miklová 22x, Gajdůšek, Gajdůšková 20x, Jurák, Juráková 19x, Zábojník, Zábojníková 16x a Gregůrek, Gregůrková 14x.
Jména žen a dívek – Marie 17x, Ludmila 12x, Eva 11x, Jana 10x, Ivana 8x, Jarmila 7x, Alena, Lenka, Věra, Veronika, Martina, Eliška a Jitka jsou 6x, Zdeňka, Monika, Hana a Kristýna jsou 5x.
Jména mužů a chlapců – Jaroslav 21x, Josef 15x, jan a Miroslav 14x, František 11x, Michal a Petr 10x, David, Milan, Martin, Jiří a Radim 9x, Tomáš 8x, Radek 7x, Zdeněk, Roman, Karel, Stanislav a Pavel 6x, Vojtěch, Alois, Lukáš a Filip 5x.
Ostatní jména jsou obsazeny čtyřikrát a méně.

190 budov má přiděleno č. popisné, z toho 8 budov není určeno k bydlení, 1 budova je bytový dům o 6 bytech a 20 budov je bez hlášených obyvatel.  Zaniklá č. popisná při demolici domu jsou 1, 11, 15, 44, 46, 49, 53, 54, 62, 67, 73, 79, 83, 84, 106 a 120. Tato čísla již opakovaně nelze přidělit. Zatím nejvyšší č. popisné bylo přiděleno 222.

Vypracovala Václava Říhová (ohlašovna obce Doubravy)


Sazebník poplatků za služby a úhrad za poskytnutí informací pro rok 2019 - 2021


Pracovníci katastrálního úřadu Zlín děkují všem občanům za jejich vstřícnost a ochotu pomáhat jim v jejich úkolech při provádění obnovy katastrálního operátu naší obce.
Firma SPOFOL Miroslav Krajča hledá do provozu v Doubravách pracovnici na svařování folií. Pouze na ranní směnu. Nástup možný ihned nebo dle dohody. Bližší informace v sídle firmy v arelálu farmy v Doubravách, nebo na telefonu 577 994 013, 604 204 121. 

Firma ROKOSPOL a.s v Kaňovicích přijme uklízečku na částečný nebo plný úvazek. Nástup možný ihned. Bližší informace na tel č. 577 110 111, popř. emailem: rokospol@rokospol.cz


Chytré domy, jak na ně? 10.-11. 11. 2018 v Hostětíně

Vážení a drazí čtenáři i nečtenáři doubravské knihovny, ráda vás chci nalákat do knihovny (hlavně starší školáky a mládež), kde si můžete zapůjčit a i zahrát společně stolní hry, které jsme pro vás nakoupili a to hned v rozšířeném "mega" provedení. CARCASSONNE BibBox a CATAN BigBox. Obě hry jsou pro skupinu hráčů a zaberou hrací čas minimálně dvě hodiny. Představuji si to asi tak, že přijdete ve skupině, rozložíte si na stole hru a zahrajete si spolu. Bylo by vhodné se domluvit mezi sebou a stavit se na objednání do knihovny. Je to společné trávení volného času a rozhodně lepší, než sám doma u počítače na netu. Pro ukázku přikládám část naskenovaných návodů na hru.


www.malovanemapy.cz/listovace/zlinsko   Kniha Zlínsko z nebe v elektronické podobě.
Spalování hořlavých látek na volném prostranství. Evidence pálení.

Jarní měsíce jsou tradičně obdobím spojeným s pálením rostlinných materiálů ze zahrad, sadů a lesních porostů. V těchto měsících také narůstá počet výjezdů jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů k požárům travních a lesních porostů nebo na místa, kde nebylo pálení ohlášeno a k požáru nedošlo. V těchto případech se jedná o výjezdy, které blokují naše jednotky a nesou s sebou i zbytečné finanční náklady.
Jen za poslední dva týdny evidují krajští hasiči 11 událostí při kterých došlo k požárům travních porostů nebo k pálení klestu a dřevních materiálů bez ohlášení.
K tomu, aby se předešlo požárům nebo zbytečným výjezdům hasičů, stačí dodržet legislativou stanovené podmínky a obecná pravidla požární bezpečnosti.

Zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, je mimo jiného stanoveno, že fyzická osoba je povinna počínat si tak aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení (§ 17, odst.1, písm.a). Dále fyzická osoba nesmí provádět vypalování porostů (§ 17, odst.3, písm.f).

U povinností právnických osob a podnikajících fyzických osob je v § 5 odst.2 zákona o požární ochraně uvedeno, že právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena. 

Další normou, která  tuto problematiku řeší je Nařízení Zlínského kraje č.3 ze dne 28.11.2011, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (viz. přiložený dokument).

Při pálení na otevřených ohništích je nutné také respektovat ustanovení speciálních právních předpisů. Jedná se o zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

§ 22  (1) Odpady lze spalovat, jen jsou-li splněny podmínky stanovené právními předpisy o ochraně ovzduší a o hospodaření energií

201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

§ 16 Povinnosti osob

(4) V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.

(5) Obec může vyhláškou stanovit podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění nebo jeho spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jeho odstranění podle jiného právního předpisu13). Při stanovení podmínek nebo zákazu obec přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, úrovni znečištění ve svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby.

Ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech vyplývá, že spalování odpadů je možné pouze za splnění kritérií daných zákonem č. 201/2012 o ochraně ovzduší. Tento právní předpis povoluje na otevřených ohništích spalovat pouze suchý rostlinný materiál. V uzavřených topeništích pak pouze palivo určené výrobcem.

Odpady lze pouze energeticky využívat, a to pouze v zařízeních kde spalování odpadů za účelem výroby energie je povoleno (spalovny, pece cementáren/spalováno je TAP – tuhé alternativní palivo vyrobené z odpadů)

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají dle § 16 zákona o odpadech povinnost veškeré odpady, které jim při jejich podnikatelské činnosti vzniknou, předat pouze osobě oprávněné k nakládání s odpady (prioritně k využití).  Proto i odpady u údržby areálu podniků (klest, tráva…) musí předávat osobě oprávněné.

Mezi speciální právní předpisy lze zahrnout i zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
§ 20 Zákaz některých činností v lesích
(1)     V lesích je zakázáno
k)      kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,
(2)    Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
(3)  Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na činnosti, které jsou prováděny při hospodaření v lese;

Ohlašování pálení
Jak bylo uvedeno výše, zákon o požární ochraně, stanovuje právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám tzv. ohlašovací povinnost. Tato povinnost se v konkrétních případech vztahuje i na fyzické osoby (Nařízení Zlínského kraje č.3 ze dne 28.11.2011).

Pro splnění této povinnosti lze využít aplikaci EVIDENCE PÁLENÍ na webových stránkách HZS Zlínského kraje (http://paleni.hzszlk.eu).Využití této aplikace profesionální hasiči preferují před oznamováním pálení telefonicky, což ale tuto možnost nikterak nevylučuje.

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

Aplikace umožňuje i registraci uživatele, kterou ale doporučujeme pouze pro časté, opakované hlášení pálení. Registrací můžete jednoduše zadávat více pálení v různých Vámi spravovaných lokalitách a přitom o nich mít kompletní přehled. Navíc pokud by v letních měsících bylo vyhlášeno období mimořádných klimatických podmínek z důvodů sucha budete o zákazu pálení na Váš kontaktní email informováni.

Samotné vyplnění ohlašovacího formuláře je velmi jednoduché a srozumitelné. V přiloženém odkazu pod formulářem také najdete další doplňující údaje.

Autor: por. Bc. Libor Netopil – tiskový mluvčí HZS Zlínského kraje (1.3.2017)NAHLÁŠENÍ KONTROLOVANÉHO PÁLENÍ HASIČŮM
Vzhledem ke skutečnosti, že se v poslední době navyšuje počet telefonátů o kontrolovaném pálení, kterých hasiči přijímají až několik desítek denně, prosím o předání následující informace obyvatelům ve Vaší obci.

HZS Zlínského kraje má na svých internetových stránkách spuštěnou aplikaci, která mimo telefonické oznámení umožňuje nahlásit občanům i firmám pálení klestí a odpadu prostřednictvím internetu. Hlášení o pálení je připraveno tím způsobem, že uživatel vyplní do formuláře příslušnou obec, datum a čas pálení, jméno zodpovědné osoby, název zodpovědné organizace, telefon, dále přesné místo a způsob zajištění. V další části upřesní místo podle mapy.

Odesláním vyplněného formuláře je pálení zaevidováno na Krajském operačním a informačním středisku HZS Zlínského kraje. Evidence slouží pro ověření místa pálení pro případ, že ve stejném prostoru bude ohlášen požár. Je však nutné upozornit, že hasiči pálení nepovolují!

Pro občany platí, že jim hlášení důrazně doporučujeme, pro firmy je to povinnost. 
  paleni.hzszlk.eu  
Aplikace na stránkách www.hzszlk.eu usnadňuje a zdokonaluje evidenci pálení klestí a snižuje tak počet zbytečných výjezdů hasičů. Tento způsob hlášení šetří čas i obsluze operačního a informačního střediska, zejména v sezoně, kdy hasiči během řešení mimořádných událostí přijímají telefonáty o kontrolovaném pálení.

       


INFORMAČNÍ LETÁK O UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ, MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V MAJETKU OBCE A PŘIPOJOVÁNÍ SE NA ROZVODNÉ SÍTĚ VODY, PLYNU, ELEKTŘINY, TELEFONU A KANALIZACE.    (Dne 30. 7. 2012) 

Platné právní předpisy ve znění pozdějších předpisů, kterými se provádí tato směrnice:

Č. 128/2000 Sb., - Zákon o obcích

Č. 13/1997 Sb., - O pozemních komunikacích

Č. 361/2000 Sb. - O provozu na pozemních komunikacích

Č. 183/2006 Sb., - O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Č. 274/2001 Sb., - O vodovodech a kanalizacích

Č. 40/1964 Sb., - Občanský zákoník

Č. 80/2006 Sb., - Silniční zákon

Č. 500/2004 Sb., - Správní řád 

Správní úřady pro obec Doubravy:

Silniční správní úřad – Obecní úřad Doubravy, 763 45 Doubravy č. 45

Stavební úřad – Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Vodoprávní úřad - Magistrát města Zlína, odbor ŽP a Ze, Zarámí 4421, 761 40 Zlín 

Postup pro užívání místních komunikací upravuje zákon č. 13/1997

Obec Doubravy má ve vlastnictví a správě pozemní komunikace zapsané v pasportu místních komunikací obce Doubravy.  Každému je umožněno užívání těchto komunikací podle účelu jejich zhotovení (chůze, jízda).  
Obecní úřad Doubravy, jako Silniční správní úřad chrání veřejný přístup na pozemní komunikace.
Vlastníci pozemku, na kterém se místní komunikace v obci nalézají, jsou povinni užívání strpět. Rozhodující pro posouzení, zda pozemek je účelovou komunikací je faktický stav, jeho využívání neuzavřeným okruhem osob po delší dobu. 
Na místní účelové komunikaci nesmí být bez povolení úřadu uložena překážka, ani nesmí být omezeno, nebo znemožněno její užívání.  Porušení je přestupkem  ( § 42, zákona č. 13/1997) a může být pokutováno. 
Povolení pro dočasné užití komunikace je možné s předchozím souhlasem starosty a to na dobu nezbytně nutnou pro naložení či složení nákladu (dovoz uhlí, dřeva, stavebního materiálu,…). Povolení vydává Obecní úřad Doubravy na základě předchozí žádosti občana.
 Silniční správní úřad po projednání s Policií ČR může upravit nebo omezit přístup na komunikaci.

Parkování na komunikaci

Při stání automobilu na komunikaci musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy.
Při zastavení automobilu na komunikaci musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy (§ 25, odst. 3, zákona č. 361/2000). 

Rozvodné sítě a připojování

Obec Doubravy má ve vlastnictví sítě - hlavní řád vodovodu, plynovodu, kanalizace jednotné, směsné a místní komunikace zapsané v pasportu místních komunikací obce Doubravy.
Obec Doubravy nevlastní rozvody nízkého napětí elektrického proudu a telekomunikačního zařízení.
Připojení na jednotlivé sítě bude stavebníkům umožněno na základě jejich žádosti s uvedením č. obecní parcely, ve které budou přípojky situovány a s uvedením č. parcely majitele pozemku, který se bude napojovat.  K žádosti majitel pozemku přiloží snímek katastrální mapy, do kterého provede situační zákres plánovaného záměru pro připojení se.
Obecní úřad přijme tuto žádost a na jejím základě zveřejní záměr obce vypůjčit uvedený obecní pozemek stavebníkům na dobu určitou – do kolaudace nebo uvedení do provozu stavby přípojek. Záměr bude zveřejněn minimálně 14 dnů před projednáním v zastupitelstvu obce.
Po schválení záměru v zastupitelstvu obce, starosta obce uzavře s majitelem smlouvu o výpůjčce, která bude sloužit po dobu povolovacího řízení na příslušném stavebním a vodoprávním úřadě. 
Připojení se na STL plynovod obce je zpoplatněno příspěvkem ve výši  5.000,- Kč za přípojku. 

C, Postup pro umožnění majitelům přípojek uzavřít smlouvu o věcném břemeni:

 Po uplynutí uvedené doby výpůjčky obecního pozemku stavebníkům, je možnost uzavřít s obcí smlouvu o zřízení věcného břemene pro stavebníky nebo majitele nemovitostí jako oprávněné a obec jako povinnou z věcného břemene. Tuto smlouvu lze vložit do katastru nemovitostí trvalým zápisem na list vlastnictví pro obě smluvní strany a jejich právní nástupce. 
Majitel přípojky, kterou bude chtít trvale zapsat v katastru nemovitostí, podá obci žádost s uvedením č. obecní parcely, ze které jsou přípojky vedeny a s uvedením č. parcely majitele, která je napojena. K žádosti přiloží geometrický plán skutečného zaměření stavby přípojky s ochranným pásmem, stanoveným zákonem v 5-ti vyhotoveních. 
Obecní úřad přijme tuto žádost a na jejím základě zveřejní záměr obce, jako povinné, zřídit věcné břemeno s žadatelem, jako oprávněným, v mezích a hranicích geometrického plánu. 
Věcné břemeno pro majitele přípojek se zřizuje bezúplatně pro přechod obecního pozemku k nemovitostem v jejich vlastnictví.
Obec může zajistit sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene a ověření podpisů zdarma.
Geometrický plán, poplatek na katastrální úřad a ostatní náklady vzniklé s uzavřením smlouvy hradí žadatelé.
 


Prodáváme šikmé letecké snímky obce z léta 2015, vhodné k zarámování na stěnu o rozměru 40 x 60 cm. Cena jedné fotografie je za 250,- Kč. Snímek č. 2 a č. 7.
 

Oznamujeme občanům, že obec na podzim 2015 nakoupila moštovací zařízení. Moštování budou provádět zaměstnanci obce, kteří jsou proškoleni v obsluze zařízení a jsou připraveni zpracovat vaše ovoce dle zapsaného pořadníku. Moštovat se bude v sezónu vždy v pondělí a středu, podle zájmu, nejpozději do 16:00 hodin na parkovišti před obecním úřadem. Moštování a počet dávek si sjednejte na obecním úřadě, kde budete zapsáni do pořadníku. Množství na jednu dávku je 5 zarovnaných zeleninových bedýnek doma omytého ovoce. K moštování si dovezete potřebné množství omytého ovoce, uzavíratelnou bandasku na převoz moštu a pytel na odvoz výpresků. Úhrada pro domácí bude jen za spotřebovanou energii a vodu, za jednu dávku moštování 20,- Kč.


Obvodní lékař, MUDr. Minařík nám oznámil, že v Doubravách bude ordinovat v následujícím období každý lichý týden ve středu vždy od 10 do 11 hodin.