zahlavi
logo
 
 

Untitled Document Úvod
Elektronická úřední deska Obecního úřadu Doubravy:


25.1.2021
Usnesní vlády ČR ze dne 22.1.2021 - prodloužení nouzového stavu do 14.2.2021
Změna č.2 opatření hejtmana Zlínského kraje

15.1.2021

V pondělí 25. ledna 2021 od 17:00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu je schválení rozpočtového opatření č.1 rozpočtu obce na rok 2021, rozpočtové opatření č.7 rozpočtu obce na rok 2020, žádosti, kontrola úkolů, a další. Zasedání je veřejné a všichni jste na něj zváni.11.1.2021
Opatření hejtmana Zlínského kraje - prodloužení opatření - školy

8.1.2021
Usnesení vlády ze dne 7.1.2021 - prodloužení nouzového stavu

6.1.2021
Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti obce Doubravy v oblasti poskytování informací dle §18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

31.12.2020
Opatření hejtmana Zlínského kraje - školy - leden 2021

Informace Finančního úřadu - daň z nemovitosti

Schválený rozpočet MLZ 2021
Schválený rozpočtový výhled MLZ 2022-2024

23.12.2020
Usnesení vlády ze dne 23.12.2020

      I.        Prodloužení platnosti dříve přijatých krizových opatření beze změn do 10. ledna 2021 (plné znění opatření)

-        omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb (plné znění opatření)

 

    II.        Zákaz a omezení volného pohybu osob na území ČR s účinností od 27. prosince 2020 (plné znění opatření)

Změny vyznačeny v textu.

 

-        zákaz volného pohybu v nočních hodinách od 21:00h do 4:59h s výjimkou cest do zaměstnání; k výkonu podnikatelské aj. obdobné činnosti; k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře, ústavního činitele; výkonu povolání, činností k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku, řešení krizových situací, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, veřejné hromadné dopravy a infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby; nedokladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku aj. zákonem chráněných zájmů; venčení psů do 500 m od místa bydliště; účasti na hromadné akci konané v důležitém státním zájmu nebo významném sportovním utkání nebo soutěži; cest zpět do místa bydliště;

 

-        zákaz volného pohybu osob ve dne od 5:00h do 20:59h s výjimkou cest do zaměstnání; k výkonu podnikatelské aj. obdobné činnosti, k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře, ústavního činitele; výkonu povolání, činností k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku, řešení krizových situací, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, veřejné hromadné dopravy a infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby; za rodinou a osobami blízkými; za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb, včetně zajištění potřeb osob příbuzných a blízkých; za účelem zajištění zboží a služeb pro jinou osobu (dobrovolnictví, sousedská výpomoc); do zařízení zdravotnických a sociálních služeb, zařízení veterinární péče; za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých; do přírody, parků a na chatu a pobytu zde; za účelem sportování na venkovních sportovištích; za účelem vycestování z ČR; dále účast na svatbě a pohřbu v počtu osob ne vyšším než 15 osob; za účelem účasti na vzdělávání; voleb do orgánů zdravotních pojišťoven; účasti na shromáždění dle zákona o právu shromažďovacím a účasti na shromáždění pořádaném církví; účasti na hromadné akci konané v důležitém státním zájmu nebo významném sportovním utkání nebo soutěži návštěvy hřbitova a cest zpět do místa bydliště;

 

-        nařizuje omezit pohyb na veřejně přístupných místech po dobu nezbytně nutnou, pobývat v místě bydliště a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytnou míru, dále pobývat na veřejně přístupných místech v počtu nejvýše 2 osob (s výjimkou členů domácnosti, zaměstnanců jedné organizace, osob vykonávajících podnikatelskou činnost nebo činnost, ke které jsou povinny podle zákona, děti, žáky a studenty při poskytování vzdělávání ve školách); dodržovat odstup nejméně 2 metry. Dále nařizuje zaměstnavatelům pokud to lze, využívat práci na dálku;

 

-        omezuje právo pokojně se shromažďovat na nejvýše 100 osob, ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a zachování rozestupů mezi skupinami účastníků a roušek; dále se omezují shromáždění pořádaná církví nebo náboženskými společnostmi, nesmí se jej účastnit více účastníků než odpovídá 10% míst k sezení, nedochází k podávání rukou a hromadnému zpěvu s výjimkou kdy jsou zpěváci nebo sbor oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének;

 

-        doporučuje zaměstnavatelům podporovat dovolené a placené volno, omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele, dále doporučuje zaměstnancům zajišťujícím služby a činnosti jako bezpečnost, vnitřní pořádek, řešení krizových situací, ochranu zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, veřejné hromadné dopravy a infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče, omezit přímý kontakt se zákazníky.

 

   III.        Omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 27. prosince 2020 (plné znění opatření)

Změny vyznačeny v textu.

 

Zákaz

-        maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách s výjimkou prodeje potravin, pohonných hmot, hygienického zboží, léků, zdravotnických prostředků, potřeb pro zvířata, a jiných – kompletní výčet výjimek v opatření), jiné zboží a služby je zakázáno v těchto provozovnách prodávat nebo poskytovat;

-        přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost, školního stravování a provozoven v ubytovacích zařízeních, lze provozovat výdejové okénko od 05:00 hod. do 20:59 hod., mimo tuto dobu je prodej zakázán;

-        koncertů, hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté s přítomností diváků, účinkující musí mít ochranný prostředek dýchacích cest, který lze odložit jen po dobu vlastní produkce, při hře na nástroje je nutný rozestup min. 1,2 m, v případě zpěvu je omezen počet účinkujících, nesmí být vyšší než podíl plochy jeviště nebo zkušebny dělený čtyřmi;

-        poutí, tradičních akcí, veletrhů návštěv a prohlídek muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků, historických, kulturních objektů, hvězdáren a planetárií, zoologických a botanických zahrad, zařízení poskytující činnosti obdobné zájmovému vzdělávání včetně přípravy na vyučování;

-        provozu heren, kasin, sázkových kanceláří, umělých koupališť, wellness včetně saun, solárií (pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb);

-        kongresů a jiných vzdělávacích akcí a zkoušek s výjimkou praktické výuky a praxe zdravotnických oborů, vzdělávání příslušníků jednotek požární ochrany a příslušníků HZS, získání nebo zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel;

-        provozu sportovišť ve vnitřních prostorách staveb (tělocvičny, kurty, kluziště, herny), posiloven, fitness center, aj. a vnitřních prostor venkovních sportovišť s výjimkou sportovní činnosti ve školách a sportovní přípravy vykonávané v rámci zaměstnání jako přípravy na povolené sportovní akce;

-        provozu lyžařských vleků a lanových drah pro veřejnost v souvislosti s využíváním lyžařských tratí, není dotčen provoz pro jiné účely;

-        poskytování ubytovacích služeb s výjimkou osob s nařízenou karanténou, izolací, pracovní povinností podle krizového zákona, ubytování za účelem výkonu povolání nebo podnikatelské činnosti, cizincům do doby opuštění území ČR, ubytování za účelem uvolnění kapacit poskytovatelů zdrav. nebo soc. služeb, ubytování osob bez domova;

-        pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech (nevztahuje se na konzumaci alkoholických nápojů ve vnitřních prostorách provozoven stravovacích služeb);

-        maloobchodního prodeje a poskytování služeb ve svátky po celý den a ostatní dny od 21:00 hod. do 04:59 hod., nevztahuje se na čerpací stanice, lékárny, prodej na letištích a nádražích, prodejny ve zdravotnických zařízeních, provozovny stravovacích služeb, kde není zakázána přítomnost veřejnosti;

-        prodeje na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách, pochůzkový a podomní prodej, nevztahuje se na prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není jiná provozovna a prodej ovoce a zeleniny, (v čerstvém nebo zpracovaném stavu), bylin, květin, mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, včetně živých ryb, vajec, pekařských a cukrářských výrobků, medu a výrobků z medu „farmářské trhy“;

 

Omezení provozu

-        provozoven stravovacích služeb - u jednoho stolu mohou být nejvýše 4 osoby, rozestupy mezi stoly 1,5m, provozovatel nepřipustí přítomnost více zákazníků než je míst k sezení, písemně evidovat aktuální počet míst k sezení, zákaz produkce živé hudby a tance, bez wifi; v případě prodeje prostřednictvím výdejového okénka dodržují osoby v bezprostřední blízkosti provozovny rozestupy od ostatních alespoň 2 metry;

-        hudebních, tanečních, herních apod. společenských klubů, diskoték, tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti;

-        farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť jejichž činnost není zakázána, na ploše farmářského tržiště se nesmí vyskytovat více než 1 osoba na 15m2, zákaz provozu stravovacích služeb a prodeje nápojů a pokrmů určených k okamžité konzumaci, s výjimkou bezplatného poskytování pokrmů v rámci předvánočních nebo vánočních akcí charitativního charakteru, zákaz stolů a míst k sezení;

-        knihoven pouze výdej přes výdejové okénko;

 

Pravidla pro provoz nákupních center, provozoven maloobchodního prodeje a prodeje služeb, jejichž provoz není zakázán zůstávají beze změn, obecně platí 1 zákazník na 15m2, řízení front čekajících zákazníků, atd.

 

  IV.        Omezení orgánů veřejné moci a správních úřadů s účinností od 27. prosince 2020 (plné znění opatření)

Prodloužení současného stavu, nemění se uložené povinnosti týkající se omezení osobního kontaktu, úřední doby a opatření týkající se střídání skupin zaměstnanců, home office;

 

Nově opatření ukládá

-        omezení práce a státní služby zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu; ostatní agendy se vykonávají v rozsahu, který neohrozí níže uvedená opatření nutná k ochraně zdraví zaměstnanců a dalších úředních osob;

-        zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost orgánu veřejné moci nebo správního orgánu;

 

    V.        Omezení provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 (plné znění opatření)

 

Omezení provozu

-        spočívající v zákazu osobní přítomnosti na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, účasti na klinické a praktické výuce, praxi studentů všeobecného lékařství, zubního lékařství, farmacie aj. zdravotnických studijních programů, studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi ve školách a školských zařízeních, současně platí zákaz poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají jiné bydliště, s výjimkou žáků, kteří se mohou účastnit prezenční výuky;

-        SŠ, VOŠ a konzervatoří spočívající v zákazu osobní přítomnosti na výuce s výjimkou zařízení pro ústavní a ochrannou výchovu, škol Ministerstva spravedlnosti, praktických škol, praktického vyučování a přípravy žáků zdravotnických oborů, individuální konzultace a konání přijímacích, závěrečných, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek bez omezení počtu osob; prezenční výuka musí probíhat v neměnných skupinách, třídách;

-        spočívající v zákazu omezení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání s výjimkou žáků 1. a 2. ročníku a žáků I. stupně základní školy, kteří jsou zařazení do třídy společně s těmito žáky, dále škol při zdrav. zařízení, dětí v přípravné třídě, přípravném stupni speciální školy, škol při zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a individuálních konzultací (jeden žák a jeden pedagogický pracovník, případně zákonný zástupce);

-        ZUŠ a jazykové školy spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a jiných účastníků, konání státní jazykové zkoušky je povoleno za účasti nejvýše 10 osob;

-        středisek volného času spočívající v zákazu přítomnost dětí, žáků a jiných účastníků na tomto vzdělávání;

-        školských výchovných a ubytovacích zařízeních spočívající v zákazu ubytování žáků a studentů, kteří mají jiné bydliště, s výjimkou žáků, kteří se mohou účastnit prezenční výuky;

-        školních klubů a družin spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků, aj. účastníků s výjimkou žáků, kteří se mohou výuky mohou účastnit za podmínky jsou přítomny děti pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky;

-        škol a školských zařízení tak, že součástí vzdělávání není zpěv a sportovní činnosti s výjimkou MŠ, oborů SŠ a VOŠ, studijních programů VŠ, kde jsou tyto činnosti stěžejní součástí vzdělávání;

-        MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoří, VOŠ a školských zařízení - vstup třetích osob do prostor zařízení možný jen v nezbytně nutných případech;

-        zákaz školních výletů a škol v přírodě;

 

  VI.        Péče o děti v určených vzdělávacích zařízeních s účinností od 4. ledna 2021 (plné znění opatření)

V souvislosti s omezením provozu základních škol umožňuje krizové opatření hejtmanovi určit vybraná vzdělávací zařízení k péči o děti ve věku 3-10 let.

Za ORP Zlín byly dnes předány podklady (určené vzdělávací zařízení 16. a 17. ZŠ), během tohoto týdne bude vydáno upřesňující rozhodnutí hejtmana.

22.12.2020
Usnesení vlády ze dne 21.12.2020

18.12.2020
Usnesení vlády ze dne 17.12.2020

15.12.2020
Usnesení vlády ze dne 14.12.2020

9.12.2020
Schválený rozpočet obce pro rok 2021
Rozpočtové opatření č.6/2020
Změna č.1 střednědobého výhledu rozpočtu 2020 - 2024

8.12.2020
Usnesení vlády ze dne 7.12.2020

6.12.2020
Návrh rozpočtu MLZ 2021
Návrh rozpočtového výhledu MLZ 2022 - 2024

30.11.2020
Usnesení vlády ze dne 30.11.2020

23.11.2020
Usnesení vlády ze dne 20.11.2020 - prodloužení nouzového stavu do 12.12.2020

20.11.2020
V pondělí 30. listopadu 2020 od 17:00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu je schválení změny střednědobého rozpočtového výhledu, rozpočtu obce na rok 2021, žádosti o dotaci akce „Oprava místní komunikace“ v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad a další. Zasedání je veřejné a všichni jste na něj zváni. 

13.11.2020
Návrh rozpočtu hospodaření obce pro 2021


3.11.2020
Změna č.2 rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje - COVID

2.11.2020
Usnesení vlády ze dne 2.11.2020

30.10.2020
Usnesení vlády ze dne 30.10.2020 - prodloužení nouzového stavu do 20.11.2020

27.10.2020
Usnesení vlády ze dne 26.10.2020

23.10.2020
Usnesení vlády ze dne 23.10.2020

22.10.2020
Usnesení vlády ze dne 21.10.2020

20.10.2020
Usnesení vlády ze dne 19.10.2020

19.10.2020
Změna č.1 rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje - COVID - vzdělávací zařízení pro děti 3-10 let 

13.10.2020
Usnesení vlády ČR ze dne 12.10.2020

9.10.2020
Usnesení vlády ČR ze dne 8.10.2020 č.994,995,996,997 a 998

2.10.2020
V pondělí 12. října 2020 od 17:00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu je schválení plánu inventur, záměrů obce, kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad, návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odpad a další. Zasedání je veřejné a všichni jste na něj zváni.

EON - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 16.10.2020
Nařízení Krajské hygienické stanice č.9 - omezení provozu škol

1.10.2020
Usnesení vlády ČR ze dne 30.9.2020 č.957 a 958 - nouzový stav na 30 dnů

25.9.2020
Mimořádné opatření  - omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 24.9.2020 do 7.10.2020

Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 24.9.2020 do 7.10.2020
Mimořádne opatření - izolace a karanténa s účinností od 25.9.2020 do odvolání
Zlínský kraj - volební stanoviště pro zvláštní způsob hlasování
Záměr obce č.14 a 15 - vypůjčka, směna a prodej pozemků

23.9.2020
Nařízení Krajské hygienické stanice č.8 - Studenti VŠ 

18.9.2020
Nařízení Krajské hygienické stanice č.7 - roušky na hromadných venkovních akcích nad 100 osob

17.9.2020
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Zlínského kraje

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví- upřesnění povinnosti nosit roušky
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - omezení činnosti v provozovnách, maloobchodních prodejnách, trzích, knihovnách apod.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - omezení hromadných akcí

15.9.2020
Rozpočtové opatření 5/2020

9.9.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - COVID - povinnost nosit roušky

2.9.2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje č.4/2020

31.8.2020
Výzva neznámým vlastníkům půdy v katastrálním území Doubravy
Příloha k výzvě

28.8.2020

V pondělí 7. září 2020 od 17:00 hodinse bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu je změna č.5 rozpočtu hospodaření obce 2020, , kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad, a další. Zasedání je veřejné a všichni jste na něj zváni.25.8.2020
leták Na veřejnosti bezpečně - COVID
leták Roušky od 1.9.2020 - COVID

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - COVID
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - COVID
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - COVID

24.8.2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje č.3/2020

21.8.2020
Záměr obce č.13/2020 - vypůjčka obecního pozemku

17.8.2020
Volby do zastupitelstev krajů - informace, jmenování zapisovatelky

28.7.2020 - 31.12.2022
Opatření obecné povahy - kůrovec
Příloha č.1

27.7.2020
Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu - schválení komplexních pozemkových úprav
Příloha  k rozhodnutí

30.6.2020
Rozpočtové opatření 4/2020

29.6.2020
Závěrečný účet hospodaření Mikroregionu LZ za rok 2019
MLZ Zpráva audit 2019
MLZ Rozvaha 2019
MLZ Vykaz ZaZ 2019
FIN2019


16.6.2020 
Závěrečný účet obce Doubravy za rok 2019
Audit obce za rok 2019
Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha

9.6.2020
Záměry obce č. 6-12/2020 - prodej či směna obecních pozemků

5.6.2020
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu LZ 2019
MLZ Návrh závěrečného účtu 2019
MLZ Zpráva audit 2019
MLZ Rozvaha 2019
MLZ Vykaz ZaZ 2019
FIN2019


5.6.2020

V pondělí 15. června 2020 od 17:00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu bude schvalování závěrečného účtu obce za rok 2019, kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad, a další. Zasedání je veřejné a všichni jste na něj zváni.22.5.2020
Záměr obce č. 4/2020 a 5/2020 - výpůjčky obecních pozemků
Rozpočtové opatření 3/2020

Zveřejněno 19. 5. 2020:

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2019
Připomínky mohou občané uplatnit do 5. června 2020 v podatelně obecního úřadu v Doubravách.

Návrh závěrečného účtu obce Doubravy za rok 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Doubravy za rok 2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty

Příloha

8.5.2020

V pondělí 18. května 2020 od 17:00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu je schválení aktualizace plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav, změna č.3 rozpočtu hospodaření obce 2020, , kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad, a další. Zasedání je veřejné a všichni jste na něj zváni.


28.4.2020
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019 

23.4.2020
Finanční úřad pro Zlínský kraj - veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020
Informace k veřejné vyhlášce
Porovnání všech položek ceny pro vodné a stočné za rok 2019

6.4.2020
Opatření obecné povahy - kůrovec
Svěsit: 31.12.2022

3.4.2020
Záměr obce č.1,2,3/2020 - prodej obecních parcel č. 1452/62, 1452/63,1452/68 a 1452/69 - předzahrádky před RD č.60, 110 a 152

26.3.2020
Rozpočtové opatření 2/2020

KORONAVIRUS

Ministerstvo zdravotnictví ČR - mimořádná opatření

30.4.2020
Web Vlády ČR s aktuálními opatřeními

30.3.2020
Nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
Usnesení vlády ČR ze dne 30.3.2020

27.3.2020
Nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
Rozhodnutí hejtmana č.7 - regulační opatření v Dopravě

26.3.2020
Opatření - zpřísnění - na veřejných místech nejvýše v počtu dvou osob

25.3.2020
Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků

24.3.2020
Usnesení vlády ČR k vyhlášenému nouzovému stavu ze dne 23.3.2020
Opatření - omezení volného pohybu osob prodlouženo do 1.dubna 2020 do 6:00h
Opatření - úprava vyhrazené doby pro nákup seniorů
Rozhodnutí hejtmana - regulační opatření v dopravě

20.3.2020
Informace pro seniory
Opatření - Zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních
Opatření - nová nákupní doba pro seniory od 7:00 do 9:00h

19.3.2020
Usnesení vlády - zákaz pohybu bez ochranných prostředků dýchacích cest, od 10 do 12h smí nakupovat v potravinách POUZE osoby starší 65 let, atd.


18.3.2020
Nařízení hejtmana - zákaz pohybu bez ochranných pomůcek
Opatření - Záruka COVID
Opatření - výjimky ze zákazu prodeje
Opatření - poskytování sociálních služeb
Opatření - zákaz zdravotním zaměstnancům čerpat dovolenou


16.3.2020
Aktuální opatření Finančního úřadu
Usnesení vlády ČR - zákaz vstupu cizinců
Usnesení vlády ČR - krizové opatření - karanténa
Opatření - znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
Opatření - zákaz - obchody

13.3.2020
Opatření - zákaz pořádání akcí s účastí nad 30 osob
Opatření - zákaz školní docházky
Opatření v mezinárodní osobní dopravě
Opatření - dočasná ochrana vnitřních hranic
Opatření - zákaz vstupu do ČR a cestování do rozikových zemí
Usnesení vlády k vyhlášení nouzového stavu

12.3.2020
Usnesení vlády ČR - nouzový stav
Informace Ministerstva školství k nouzovému stavu

10.3.2020
Mimořádné opatření - zákaz akcí nad 100 osob
Mimořádné opatření - zákaz přítomnosti žáků a studentů ve školách
Mimořádné opatření - povinnost strpět kontrolu příznaků, součinnost


9.3.2020

Aktuální informace Krajské hygienické stanice - ITÁLIE
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví -zákaz  prodeje osobních ochranných prostředků
Informace pro občany o koronaviru
Mimořádné opatření - povinnost nahlásit pobyt v Itálii


6.3.2020

Mimořádné opatření  Ministerstva zdravotnictví
Výzva krajské hygienické stanice vzdělávacím zařízením

4.3.2020

Výzva Krajské hygienické stanice


3.3.2020

KORONAVIRUS - informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje
6.3.2020
Ukončení mimořádného opatření státní veterinární správy - včelí mor

V pondělí 16. března 2020 od 17:00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu bude kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad, a další. Zasedání je veřejné a všichni jste na něj zváni.


24.2.2020
Výzva neznámým vlastníkům půdy v kú Doubravy
Příloha k výzvě

18.2.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
Příloha 1

6.2.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - úprava provozu na pozemních komunikacích
Příloha 1
Příloha 2

29.1.2020
Rozpočtové opatření 1/2020
Změna č.6 rozpočtu hospodaření obce 2019

14.1.2020
Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti obce Doubravy v oblasti poskytování informací dle §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V pondělí 27.ledna 2020 se bude od 17:00 hodin konat v zasedací místnosti obecního úřadu řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu je schvalování obecně závazné vyhlášky č.1/2020 o místním poplatku ze psů , změna č.1 rozpočtu hospodaření obce 2020, změna č.6 rozpočtu hospodaření obce 2019, nová výše odměn zastupitelů, kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad, a další. Zasedání je veřejné a všichni jste na něj zváni.


19.12.2019
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v Doubravách

11.12.2019
Schválený rozpočet hospodaření obce v roce 2020

10.12.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec

9.12.2019
Schválený rozpočet Mikroregionu LZ 2020

Schválený rozpočtový výhled Mikroregionu LZ 2021-2023

3.12.2019
Střednědobý výhled Mikroregionu LZ 2020-2022

22.11.2019
V pondělí 2.prosince 2019 od 17:00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu je schvalování návrhu rozpočtu obce pro rok 2020, dodatek smlouvy s TS Zlín, kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad, a další. Zasedání je veřejné a všichni jste na něj zváni.

20.11.2019
Návrh rozpočtu hospodaření Mikroregionu LZ v roce 2020

Rozpočtový výhled Mikroregionu LZ 2021-2023

15.11.2019
Usnesení Státního pozemkového úřadu o ustanovení obce Doubravy opatrovníkem

Návrh rozpočtu hospodaření obce v roce 2020

5.11.2019
Rozpočtový výhled obce  Doubravy 2020 - 2024

30.10.2019
Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o výběru poplatků v roce 2020

Změna č.5 rozpočtu hospodaření obce 2019

17.10.2019
Usnesení Státního pozemkového úřadu o ustanovení obce Doubravy opatrovníkem

11.10.2019
V pondělí 21.října 2019 od 17:00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu je schvalování střednědobého rozpočtového výhledu, plánu inventur, knihovního řádu, obecně závazné vyhlášky č.1/2019 o místních poplatcích, kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad, a další.

10.10.2019
Oznámení o dokončení katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí


30.9.2019
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Doubravy

6.9.2019
Výzva neznámým vlastníkům půdy v kú Doubravy

Příloha k výzvě

3.9.2019
Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb (archiv)


2.9.2019
Záměr obce č.4/2019 - vypůjčit obecní parcelu č.18/32 a 1216/26 k umožnění vybudování vodovodní přípojky, příjezdu a příchodu k RD

Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy 

30.8.2019
 V pondělí 9.září 2019 od 17:00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu je schvalování střednědobého rozpočtového výhledu, výše místních poplatků pro rok 2020, kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad, a další.

26.8.2019
Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb (archiv)
22.8.2019


21.8.2019
Veřejná vyhláška - schválení kanalizačního řádu veřejné kanalizace v obci Doubravy

18.7.2019
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích mezi Doubravami a Bohuslavicemi


11.7.2019
Veřejná vyhláška - zahájení řízení - Schválení kanalizačního řádu veřejné kanalizace v obci Doubravy

3.7.2019
Nařízení státní veterinární správy - ukončení opatření  - včelí mor

26.6.2019
Změna č.4 rozpočtu hospodaření obce 2019

25.6.2019
Záměr obce č.3/2019 - vypůjčit obecní parcelu 1453/2 a 1506 k vybudování příjezdu k RD č.12

7.6.2019
Usnesení Státního pozemkového úřadu o ustanovení obce Doubravy opatrovníkem

V pondělí 17. června 2019 od 17:00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu bude schvalování závěrečného účtu obce Doubravy za rok 2018, kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad a další.

Zveřejněno 31.5.2019 - 19.6.2019
Závěrečný účet hospodaření Mikroregionu LZ za 2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu MLZ FIN 2018
Výsledovka MLZ 2018
Rozvaha MLZ 2018
Audit hospodaření Mikroregionu LZ za 2018

22.5.2019
Změna č. 3 rozpočtu hospodaření obce 2019

21.5.2019
Oznámení návrhu na vyhlášení Přírodní rezervace Uhliska

20.5.2019
Zveřejnění telefonického spojení do volební místnosti

9.5.2019
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

3.5.2019

V pondělí 13. května 2019 od 17:00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu bude schvalování závěrečného účtu obce Doubravy za rok 2018, změna rozpočtu č.3 roku 2019, kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad a další.


2.5.2019
Usnesení Státního pozemkového úřadu o ustanovení obce Doubravy opatrovníkem

Porovnání všech položek ceny pro vodné a stočné za 2018

Změna č.2 rozpočtu hospodaření obce 2019

Zveřejněno 26. 4. 2019:
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2018(9 písemností)
Připomínky mohou občané uplatnit do 10. května 2019 v podatelně obecního úřadu v Doubravách.

Závěrečný účet, účetní uzávěrka, zpráva a návrh usnesení pro ZO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Doubravy za 2018

Inventarizační zápis 2018


Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2018

Rozvaha 2018

Výkaz zisku a ztrát 2018

Příloha k výkazu 2018

Hlavní kniha účetnictví 2018

Závěrečný účet 2018 sestava

Tyto dokumenty budou zveřejněny do doby vypracování ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2019


25.4.2019

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2018


24.4.2019

Finanční úřad pro Zlínský kraj - veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019
Informace k veřejné vyhlášce

9.4.2019

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25.5.2019 a jmenování zapisovatelky

Opatření obecné povahy - kůrovec


2.4.2019

Výzva neznámým vlastníkům půdy v kú Doubravy

Příloha k výzvě


25.3.2019

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise


19.3.2019:

Nařízení veterinární správy, africký mor prasat - ukončení opatření v chovech prasat


7.3.2019:

V pondělí 18. března 2019 od 17:00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu bude průběh stavby rekonstrukce šaten a klubovny, úklid veřejného prostranství v obci 2019, kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad a další.


4.3.2019:

Optření obecné povahy-vyhláška-dopravní značení při opravě zídky u č. 9

Grafická příloha k OOP-vyhlášce


28.2.2019:

Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích od 1.4.2019 do 31.3.2020

Obrazové přílohy


4.2.2019:

Změna č. 6 rozpočtu hospodaření obce 2018

Změna č. 1 rozpočtu hospodaření obce 2019


28.1.2019:

Záměr obce č. 1 a č. 2 - vypůjčit obecní parcelu 1452/1 v lokalitě Sůchov k zasíťování RD č.p. 40 a 41

14.1.2019:

Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti obce Doubravy v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


19.12.2018:

Změna nařízení stát. veterinární správy - africký mor prasat


13.12.2018:

Schválený rozpočet MLZ 2019

10.12.2018:

Schválený rozpočet hospodaření obce v roku 2019

Změna č. 5 rozpočtu hospodaření obce 2018

Rozhodnutí o povolení vyjímky z ochrany medvěda hnědého na území Valašska


29.11.2018:
 Změna nařízení veterinární správy - africký mor prasat

Úplné znění nařízení po změnách - vymezení zamořené oblasti AMP


20.11.2018-13.12.2018:

Opatření obecné povahy - stanovení úpravy dopravního značení - křižovatka

Situační plán k OOP


19.11.2018-17.12.2018:

Správní řízení o udělení výjimky-odchyt, převoz, případně usmrcení -medvěd hnědý


16.11.2018-4.12.2018:

Veřejná vyhláška-aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje


13.11.2018-3.12.2018:

Návrh rozpočtu hospodaření obce v roce 2019


29.10.2018-14.10.2018:

Oznámení o zahájení řízení udělení vyjímky - medvěd hnědý - odchyt, převoz, případně usmrcení

Příloha - Usnesení


8. 10. 2018:

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Doubravy

3. 10. 2018-17.12.2018:
Seznam pozemků státu nabízených k propachtování
Příloha

1. 10. 2018-17.10.2018:
Veřejná vyhláška odboru dopravních řízení - nové dopravní značení na křižovatce v Doubravách
Grafická příloha k vyhlášce

10.9.2018-10.12.2018:
Rozpočet obce pro rok 2018 - schválený a rozpočtová opatření 1.- 4. roku 2018

Zveřejněno 10. 9. 2018-17.10.2018:
Obecně závazná vyhláška o výběru poplatků v roce 2019

Zveřejněno 27. 8. 2018:
Výzva neznámým vlastníkům půdy v kú Doubravy
Příloha k výzvě - jmenný seznam

Zveřejněno 22. 8. 2018-19.9.2018:
Záměr obce č. 7/2018 ( podle § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích – obecní zřízení )
Vypůjčit obecní pozemek 1453/2 na návsi Horňansko za potokem k umožnění vybudování zpevněného příjezdu a přístupu k rodinnému domu č. p. 14.
Zveřejněno 6. 8. 2018-17.9.2018:
Nařízení st.veterinární správy: Vymezení ohnisek nákazy moru včelího plodu Provodov a Březnice
Dražební vyhláška (elektronická) na pozemky v kú Doubravy

Zveřejněno 30. 7. 2018-19.11.2018:
Nabídka pozemků ČR k pronájmu
Seznam parcel

Zveřejněno 17. 7. 2018:
Informace pro volby konané v říjnu 2018

Územní plány obcí zlínského kraje: https://www.kr-zlinsky.cz/uzemni-plany-obci-zlinskeho-kraje-cl-4137.html
Územně plánovací dokumentace:
http://www.zlin.eu/uzemne-planovaci-dokumentace-cl-658.html
Zveřejněno 2. 7. 2018-6.8.2018:
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření moru včelího plodu

Zveřejněno 29. 6. 2018-12.7.2018:
4. výzva pro předkládání žádostí o dotaci v Programu obnovy venkova.

Zveřejněno 29. 6. 2018-20.7.2018:

Záměr obce č. 6/2018 ( podle § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích – obecní zřízení ) 
Vypůjčit obecní pozemek 1453/1 na návsi Dolňansko k umožnění vybudování vodovodní přípojky k rodinném domu č.p. 148.


Zveřejněno 12. 6. 2018:
Změna rozpočtu obce č. 3, navýšení výdajové strany o 10.000,Kč

Zveřejněno 12. 6. 2018:
Schválený závěrečný účet obce za rok 2017 dne 11.6.2018

Zveřejněno 6. 6. - 22. 6. 2018:
Ukončení veterinárního nařízení - mor včelího plodu

Zveřejněno 28. 5. - 13. 6. 2018:
Frézování silnice v obci - veřejná vyhláška
Frézování silnice - plánek k vyhlášce

Zveřejněno 23. 5. 2018:
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2017(9 písemností)
Připomínky mohou občané uplatnit do 7. června 2018 v podatelně obecního úřadu v Doubravách.
Závěrečný účet, účetní závěrka, zpráva a návrh usnesení pro ZO
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Doubravy za 2017
Inventarizační zápis 2017
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2017
Rozvaha 2017
Výkaz zisku a ztrát 2017
Příloha k výkazu 2017
Hlavní kniha účetnictví 2017
Závěrečný účet 2017 sestava
Tyto dokumenty budou zveřejněny do doby vypracování ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2018


Zveřejněno 7. 5. 2018:
2. rozpočtové opatření 2018

Zveřejněno 6.4. - 9. 5. 2018:
Záměr obce č. 5/2018  ( podle § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích – obecní zřízení )
Záměrem obce je vypůjčit obecní pozemek 1454/1 na návsi Horňansko k umožnění vybudování příjezdu a příchodu k rodinném domu č.p. 85.Zveřejněno 16. 3.- 4. 6. 2018:

Oznámení katastru o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním


Záměr obce č. 4/2018  z 15.3.2018 ( podle § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích – obecní zřízení )
Záměrem obce je vypůjčit obecní pozemek 1452/3 na návsi Dolňansko k umožnění vybudování přípojek na plyn, vodu, kanalizace a příjezdu a příchodu k novostavbě rodinného domu na parcele 15/1.  Zveřejněno 15. 3. - 4. 4. 2018


Záměr obce č. 3/2018 z 13.3.2018 ( podle § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích – obecní zřízení )
Záměrem obce je vypůjčit obecní pozemky 18/32 a 1216/26(1216/1) v lokalitě Ohrady k umožnění vybudování vodovodní přípojky k rodinnému domu č 166. Zveřejněno 13. 3. - 29. 3. 2018


Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Luhačovské Zálesí:
Zveřejněno 23 .2. 2018:
Rozpočet MLZ pro rok 2018

Zveřejněno 5. 2. - 26. 2. 2018:
Záměr obce č. 2/2018 ( podle § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích – obecní zřízení )
Záměrem obce je vypůjčit obecní pozemek PK 1452/1 v lokalitě Chaloupky k umožnění vybudování příjezdu a příchodu k rodinnému domu na parcelách číslo st. 140 a 25/3.


Zveřejněno 2. 2. - 23. 2. 2018:
Státní pozemkový úřad nabízí pozemky k pronájmu
Seznam pozemků


Zveřejněno 2. 2. - 27. 2. 2018:
Státní veterinární správa vymezuje zamořenou a vysoce rizikovou oblast - africký mor prasat


Zveřejněno 29. 1. - 26. 1. 2018:

Záměr obce č. 1/2018 ( podle § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích – obecní zřízení ) 

Záměrem obce je:  Vypůjčit obecní pozemek PK 1452/1 v lokalitě Chaloupky k umožnění stavby přípojek vodovodní, NN, napojení na kanalizaci a vybudování příjezdu a příchodu k novostavbě na parcelách číslo st.471/7 a 471/23.
Zveřejněno 29.11.2017:
Návrh rozpočtu obce 2018 byl zveřejněn od 13.11.2017 do 28.11.2017 a schválen usnesením č. 87/2017 dne 28.11.2017.
Zveřejněno 15.11.2017:

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Luhačovské Zálesí:
Zveřejněno 27.11.2017:
Návrh rozpočtu MLZ 2018

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Luhačovské Zálesí:
Zveřejněno 12.6.2017:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MLZ za rok 2016
Závěrečný účet MLZ za rok 2016

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2016 (8 písemností)

(Zveřejněno 19. 4. 2017, sejmuto bude až po přezkoumání hospodaření obce za rok 2017)

Závěrečný účet obce 2016
Inventarizační zpráva 2016
Audit - Zpráva o přezkoumání hospodaření obce 2016
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2016
Rozvaha- bilance 2016
Výkaz Zisku a ztrát 2016
Příloha k tomuto Výkazu ZaZ 2016
Hlavní kniha účetnictví za rok 2016Povinně zveřejňované informace

1. Název povinného subjektu:            Obec Doubravy 

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu: Územně samosprávný celek vymezen hranicí obce, spravovaný 7-mičlenným zastupitelstvem voleným z řad občanů. Má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. 

3. Organizační struktura:  

Starosta Ing. Jiří Šulák,

Místostarostka Jarmila Gajdůšková,

Úřednice obecního úřadu a účetní obce Václava Říhová

4. Zřizované organizace a spolky:

Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Doubravy, starosta SDH Marek Miškářík

5. Kontaktní údaje:

Adresa                        Obec Doubravy, Doubravy č. 45, pošta Březůvky 763 45

Ičo:                             00283886

Dič:                            CZ00283886, (obec není plátcem daně)

Bankovní spojení        účet 10721661, kód banky 0100 (KB)

Telefon pevná linka    577 991 077,  

Mobilní telefon           725 121 099,

Email a podatelna       doubravy@volny.cz ,

Webové stránky           www.doubravy.eu ,

Datová schránka         jvgbsii,

Facebook                    https://www.facebook.com/obec.doubravy

Skype                         vendarihova   

Úřední hodiny:            pondělí a středa 8:00-12:00 a 13:00-17:00 hodin

6. Podánížádosti, stížnosti, podnětu, návrhu, dožádání, opravného prostředku či jiných podání: místem je Obecní úřad Doubravy, 763 45 Doubravy č. 45 způsobem ústním, listinou či elektronickým podáním v době úředních hodin.

7. Rozpočet a rozpočtový výhled: Každoročně vyvěšeno na úřední desce při návrhu a schvalování rozpočtu, v ostatní dny k zaslání na základě žádosti o poskytnutí informace nebo k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu.

8. Žádosti o informace: Osobně v kanceláři Obecního úřadu Doubravy, telefonicky, elektronicky prostřednictvím el. podatelny, datové schránky ID nebo písemně na adresu Obecního úřadu adresa viz. výše uvedeno.

9. Příjem žádostí a dalších podání: Stížnost lze podat písemně, osobně, faxem nebo elektronicky – bez požadavku zaručeného el. podpisu na výše uvedené kontaktní údaje obce Doubravy v jazyce českém nebo slovenském. Pokud nelze ústní stížnost vyřídit ihned, sepíše o ní správní orgán písemný záznam. Stížnost se vyřizuje nejpozději do 60 dnů ode dne jejího doručení. Žádost o informaci musí obsahovat tyto údaje: komu je určena, legislativní předpis, dle něhož se podává, jméno, příjmení, datum narození, místo TP žadatele, u firmy IČ.

10. Opravné prostředky: Při podání opravných prostředků proti rozhodnutí povinného subjektu občané postupují ve smyslu poučení, které je součástí každého rozhodnutí, včetně adresy, na kterou se opravné prostředky zasílají, a to ve lhůtě 15 dní od doručení rozhodnutí.

11. Formuláře ke stažení:    obec nemá na podání předepsané formuláře

12. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Viz. Portál veřejné správy na el. adrese http://portal.gov.cz v sekci životní situace.

14. Předpisy: Ústava České republiky, zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Právní předpisy jsou užívány ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na předpisy prováděcí – el. adresa  http://portal.gov.cz v sekci „Vyhledávání v zákonech“.

Vydané právní předpisy obcí: viz. na webu obce v sekci„Vyhlášky obce“ 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací a služeb:

V návaznosti na realizaci zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a usnesení vlády č.946 ze dne 15.9.1999 k zajištění průběžného zveřejňování revidovaného českého znění právních předpisů Evropských společenství stanovuji ceny poskytovaných služeb.

Ceník služeb se nevztahuje na úkony, které jsou vymezeny zákonem č.368/1992 Sb., o správních poplatcích. Zaplacení správního poplatku má vždy přednost. Zákon o správních poplatcích je považován za speciální právní předpis ve vztahu k zákonu o svobodném přístupu k informacím.

Ceny jsou stanoveny tak, aby částečně kryly náklady obecního úřadu spojené s podáváním informací.

Žadateli musí být na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nebo zálohy.

Kalkulace nákladů

- mzda - započatá 1/2 hodina - 147,-Kč
- tisk-tiskárna - 1 list jednostranný A4 - 2,-Kč
- tisk-kopírka - 1 list jednostranný A4 – 2,-Kč
- tisk-tiskárna - 1 list oboustranný A4 - 4,-Kč
- tisk-kopírka - 1 list oboustranný A4 – 4,-Kč
- tisk-kopírka - 1 list jednostranný A3 - 2,-Kč
- tisk a kopie jednostranná A3 - 3,-Kč
- tisk a kopie barevná A4 – 10,- Kč
- elektronické nosiče - dle skutečných nákladů
- poštovné - dle skutečných nákladů

Cena bude uhrazena předem v pokladně obecního úřadu nebo bude informace zaslána žadateli na dobírku. Pokud nebude možné předem konečnou cenu stanovit, zaplatí žadatel zálohu, při předání informací doplatí zbytek ceny nebo mu bude část zálohy vrácena.

Zdarma jsou podávány:

- ústní krátké informace
- informace obcím a jiným orgánům veřejné správy nebo vzájemné výměny informací

16. Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Každoročně vyvěšeno na úřední desce v termínu do 1. 3. za uplynulý rok dle § 18 zák. č. 106/1999 Sb. v pl. znění po dobu 15 dní, v ostatní dny na základě žádosti o poskytnutí informace k zaslání nebo k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Doubravy.

Informace o zpracování osobních údajů (zveřejněno 25. 5. 2018):

Správce údajů: Obec Doubravy

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: renata.bednarova@sms-sluzby.cz, tel. 774 420 755.

Soupis zpracovaných agend osobních údajů


Výroční zpráva za rok 2017

o činnosti obce Doubravy v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

-počet žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), které obec obdržela v roce 2016: 4

- počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

- žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebyl v roce 2016 vydán

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence  - výhradní licence v roce 2016 nebyly poskytnuty

e) počet stížností podaných podle § 16a InfZ, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení  - počet stížností podaných dle 16a InfZ: 0

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

- obec jako povinný subjekt vyřizuje žádosti o informace vztahující se k její působnosti dle InfZ, žádosti je možné podávat ústně nebo písemně adresovat jak na adresu obecního úřadu, tak na elektronickou podatelnu obce, žádost musí splňovat náležitosti § 14 InfZ.

V Doubravách  4.1.2018                       Ing. Jiří Šulák – starosta obce


Odkaz:

§ 18, z.č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva 

(1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje:

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence,

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

(2) Pokud má povinný subjekt zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční zprávu obsahující informace o jeho činnosti, začleňuje údaje podle odstavce 1 do této výroční zprávy jako její samostatnou část s názvem "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím".